ดีเอสไอ จัดเวทีความรู้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

30 ส.ค. 2564 15:30 น. 121 ครั้ง

          วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2564  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากรอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เวทีความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการโดย ส่วนวิชาการและจัดการความรู้ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาการให้รางวัลการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นกรรมการ ร่วมอภิปรายและวิพากษ์ ตลอดจนการให้คะแนนผู้นำเสนอองค์ความรู้ ในแต่ละองค์ความรู้ ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้ กำหนดให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 องค์ความรู้ ดังต่อไปนี้
       องค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์ความรู้ เรื่อง การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าระกา แปลงที่ 2 อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  นำเสนอโดย กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       องค์ความรู้ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ องค์ความรู้ เรื่อง กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  นำเสนอโดย กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
       องค์ความรู้ที่ 3 สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรม  นำเสนอโดย กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
       องค์ความรู้ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน องค์ความรู้ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน นำเสนอโดย กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
       องค์ความรู้ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน องค์ความรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นำเสนอโดย สำนักงานเลขานุการกรม 
 

....สำหรับผลการพิจารณาให้รางวัลการจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่
รางวัลดีเด่น...  ผลงานองค์ความรู้ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรม” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 
รางวัลดี... ผลงานองค์ความรู้ “การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลงที่ 2 อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 1 
รางวัลชมเชย... จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

       1.“กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 2 

       2.“การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 5 
      3.“ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 4 
 

รางวัล Popular Vote…  “ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” โดย คณะอนุทำงานด้านการจัดการความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์ความรู้ที่ 4 
โดยมี รางวัลบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้...
       1. องค์ความรู้ที่ 1 ร้อยตำรวจเอก สมัคร จันทร ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. องค์ความรู้ที่ 2 นายโสรัจ ธิยานันต์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
       3. องค์ความรู้ที่ 3 นางเมธินี รัตรสาร รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
       4. องค์ความรู้ที่ 4 นางสาวภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
       5. องค์ความรู้ที่ 5 นางสาวนุสรา ธุระกิจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม
และรางวัลหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM DAY) กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด