เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยติธรรม
ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโ
ลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
ให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้อง Ballroom B ชั้น ๔ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี