การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2/2564

30 ส.ค. 2564 17:36 น. 123 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายไชยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ผ่านวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพิจารณา (ร่าง)ข้อเสนอการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินด้วยตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. สอบทานผลการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดฯ ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อตัวชี้วัดนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเป็นรูปธรรมและใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป
3. ทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดฯ วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนระดับต่าง ๆ และตัวชี้วัดในระดับสากลแล้วหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ตัวชี้วัดฯ วิธีการจัดเก็บให้สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ และตัวชี้วัดในระดับสากล
ทั้งนี้ ให้นำเสนอผลการดำเนินการดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด