เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด”

โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เฝ้ารับเสด็จ

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและเมื่อกลับคืนสู่สังคมจะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ