สกธ.ประชุมเตรียมการจัดทำกฎหมาย เรื่อง การกู้ยืมเงินที่เป็นทางการฉ้อโกงประชาชน

2 ก.ย. 2564 09:33 น. 95 ครั้ง

  วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม การเตรียมการจัดทำกฎหมาย เรื่อง การกู้ยืมเงินที่เป็นทางการฉ้อโกงประชาชน ผ่านระบบ online conference โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

  ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ. 2527 โดยผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... และผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำเรียนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ โดยเห็นว่าพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ยังไม่มีการกำหนดบทนิยามที่ชัดเจนในเรื่องของผู้เสียหายจากกรณีการถูกฉ้อโกง และพบปัญหาในทางปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบ และปราบปรามการกระทำความผิดได้อย่างทันท่วงที โดยต้องขออำนาจจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามพระราชกำหนดเสียก่อน จึงทำให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ โดยผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอต่อที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยเพิ่มเติมบทนิยาม คำว่าผู้เสียหาย ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีอำนาจในการเข้าตรวจสอบ ปราบปรามการกระทำผิดได้ โดยมิต้องขออำนาจจากกระทรวงการคลังก่อน

  ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานกิจการยุติธรรม หารือร่วมในประเด็นดังกล่าว และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด