คณะอนุฯ พัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม เคาะแล้ว! กรอบเนื้อหาวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามมติ ครม. เร่งประสานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผลักดันการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน

2 ก.ย. 2564 18:52 น. 89 ครั้ง

          วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วม เพื่อพิจารณาในประเด็นการจัดทําเนื้อหาในหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

           โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบเนื้อหาวิชาทั้ง 2 หัวข้อวิชา ได้เเก่ 1) วิชา กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 2) วิชา หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล และมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามเเผนการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในหัวข้อวิชาตามมติ ครม.

           นอกจากนี้ ให้สำนักงานกิจการยุติธรรม ดำเนินการจัดทำเเผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามมติ ครม. ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด