DSI สนธิกำลังกับหลายหน่วยงาน ตรวจค้นจับกุมรถบรรทุกบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี ในพื้นที่จังหวัดตรัง คิดคำนวณเป็นเงินค่าปรับจำนวนกว่า 50 ล้านบาท

3 ก.ย. 2564 11:36 น. 114 ครั้ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษโดย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 3 นำโดย พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ นาวาโท คมสัน จ้อยลี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าปฏิบัติการข่าวทัพเรือภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ทำการสืบสวน กรณี กลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกฎหมายบริเวณชายแดนและชายฝั่งทะเล ตามเลขสืบสวนที่ 118/2564 โดยคณะพนักงานสืบสวน ได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อทำการสืบสวนข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 สามารถนำกำลังเข้าตรวจค้น จับกุม รถบรรทุกที่จอดอยู่ที่บริเวณท่าเรือบางค้างคาว หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบการขนถ่ายสินค้าผิดกฎหมาย โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คนพร้อมของกลางบุหรี่ ยี่ห้อ JOHN BLACK จำนวน 117 ลัง (585,000 มวน) คิดคำนวณเป็นค่าปรับ 54,674,100 (ห้าสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)

 

          กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตามบัญชีท้าย ข้อ 11 และข้อ 12 ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ฐานนำเข้าในประเทศซึ่งของซึ่งมิได้เสียภาษี ตามมาตรา 186 (2) แห่งพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และความผิดฐานลักลอบศุลกากร นำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนจะได้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการร่วมกัน.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด