กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 305 : ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท

6 ก.ย. 2564 11:59 น. 371 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท

บางทีหลอดไฟหน้ารถขาดไป 1 ดวง และนำมาวิ่งบนถนนตอนกลางคืนก่อให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมาย
รถยนต์ไฟติดข้างเดียว รถที่สวนมาอาจคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ต้องมีโคมไฟ หน้ารถประเภทแสงพุ่งไกลและแสงพุ่งต่ำข้างละ 1 ดวง กรณีที่มีแต่ใช้งานไม่ได้ ก็ต้องถือว่าไม่มี ซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ระบุว่า “รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว” ลักษณะไฟหน้าที่ถูกต้องคือ ไฟส่องสว่างหน้ารถจะต้องมีสีขาว หรือสีเหลืองเท่านั้น และจะต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 50 วัตต์ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2522 ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (1) (ก) (ข)
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 มาตรา 60
กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ พ.ศ. 2551 ข้อ 3 (28)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด