ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ได้หลายช่องทาง ดังนี้

๑. ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.๓ หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒. โทรศัพท์ ๐๒๑๔๑๕๑๐๐

๓. โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๒๘๙ - ๙๐

๔. เวปไซค์

๔. พบด้วยตนเอง

๕. ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ (ถ้ามี)

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒๑๔๑๕๑๐๐
โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๒๘๙-๙๐
https://www.facebook.com/ServicelinksMOJ/
http://www.moj.go.th/home-jsl