ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ได้หลายช่องทาง ดังนี้

๑. ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.๓ หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒. โทรศัพท์ ๐๒๑๔๑๕๑๐๐

๓. โทรสาร ๐๒๑๔๓๘๒๘๙ - ๙๐

๔. เวปไซค์

๔. พบด้วยตนเอง

๕. ศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ (ถ้ามี)