สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

10 ก.ย. 2564 14:09 น. 118 ครั้ง

   วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00  น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Cisco โดยมี
พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สกธ. เข้าร่วม การประชุม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีประธานค.ต.ป. ประจำ ยธ./ หัวหน้า/รองหัวหน้าส่วนราชการใน ยธ. / ผอ.องค์การมหาชนภายใต้การกำกับ รมว.ยธ./ ผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป.ยธ. /สำนักงบประมาณ/สำนักงาน ก.พ.ร./สภาพัฒน์ เป็นกรรมการ และ.ก.พ.ร.ยธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งวันนี้มีวาระการหารือหลักคือการจัดทำร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ 2565 สามารถสรุปประเด็นการประชุมได้ ดังนี้ 

  1. ปีงบประมาณ 2565 มีกรอบแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดฯ 2 องค์ประกอบ คือ Performance Base และPotential Base โดยรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ด้วย

  2. การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดฯ ปีงบประมาณ 2565 แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน คือการมีกลไกคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด และติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดของระดับกระทรวง และระดับส่วนราชการ

  3. ปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างตัวชี้วัดฯ ระดับกระทรวง จำนวน 8 ตัวชี้วัด (ไฟล์แนบ) ซี่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะขับเคลื่อนการดำเนินการกลั่นกรองในคณะกรรมการในระดับ อ.ก.พ.ร. ต่อไป

  4. ส่วนตัวชี้วัดในระดับกรม สกธ. ได้เสนอร่างตัวชี้วัด Performance Base จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสำเร็จในการปรับปรุงเครื่องมือ
Law Enforcement Indicators : LEI , ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ , ความสำเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในเชิงพื้นที่ : ความสำเร็จในการสร้างตัวแบบ (Model) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด , ความสำเร็จในการใช้งานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) , ความสำเร็จในการศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม

  ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ก.พ.ร.จะรายงานให้ทราบเป็น ระยะ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด