สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้กระทำความผิดหรือผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม

10 ก.ย. 2564 14:11 น. 97 ครั้ง

 

  วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้กระทำความผิดหรือผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม” โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

  การจัดงานสัมมนาฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 105 คน

  โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้กระทำความผิดหรือผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม” และข้อเสนอแนะต่อ “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้
ความรุนแรง พ.ศ. ….” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 

  1. ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  2. ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์    ผู้พิพากษาศ่ลอุทธรณ์

  3. ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

  4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการฯ)

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนประกอบกับผลจากการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านในการสัมมนาในวันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับสำนักงานกิจการยุติธรรมที่จะนำไปวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาให้ครบถ้วนและรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ตามขั้นตอนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด