สกธ.เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)

10 ก.ย. 2564 14:23 น. 100 ครั้ง

  วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอตามขั้นตอนต่อไป   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ นายเรวัต  ฉ่ำเฉลิม และนายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 12 หน่วยงานเข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความ

  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลความจำเป็นของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ รวมถึงประเด็นข้อสังเกตอื่น ๆ อาทิ ความซ้ำซ้อนกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย การพิจารณาเทียบเคียงกับเรื่องการกักกัน การกำหนดระยะเวลา
ในการใช้บังคับกฎหมาย รวมถึงวิธีการและสถานที่ในการคุมขังภายหลังพ้นโทษ หลักคิดและแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ จนกว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด