DSI เตรียมจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ (DSI-SLOC) ที่ชะอำ

10 ก.ย. 2564 16:30 น. 93 ครั้ง

          ตามที่ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสารผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมกับกรมธนารักษ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสรรที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ  3 - 2 - 22 ไร่ ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ นั้น

          ขณะนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว โดยจะจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ” (DSI Special Law Enforcement Operations Center  หรือ DSI-SLOC) โดยคาดว่าศูนย์ DSI-SLOC จะพร้อมของบประมาณในปี 2566 ในการก่อสร้างเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้เสาประชาคมความมั่นคงอาเซียน และหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศในอนาคต พร้อมทั้งเป็นศูนย์ (hub) สำหรับการปฏิบัติการร่วม (Joint Taskforce) รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายชั้นนำในภูมิภาคต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด