เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสาขาวิชาด้านกระบวนการยุติธรรม

ให้มีทักษะวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสาขากระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม

อันจะนำไปสู่การวางรากฐานของกระบวนการยุติธรรมที่มั่นคง ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ

และมีค่านิยมร่วมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx