รองอธิบดี DSI ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่น 21

13 ก.ย. 2564 18:52 น. 184 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) พร้อมด้วย พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 21 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งได้ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 68 ราย จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รวมทั้งความคาดหวังจากหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด