สกธ. เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)

14 ก.ย. 2564 10:46 น. 87 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2564 พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Microsoft Teams

  ที่มาของการประชุม : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 โดยมีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม และนายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงานเข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม

  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลความจำเป็นของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ รวมถึงประเด็นข้อสังเกตอื่น ๆ อาทิ มาตรการตามร่างพระราชบัญญัติฯ การคุมขังภายหลังพ้นโทษ ความซ้ำซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ จนกว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้น โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด