กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 306 : ลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพ 50,000 บาท

14 ก.ย. 2564 16:18 น. 8,510 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพ 50,000 บาท

ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง หรือทำงานปกป้องรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง หรือทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง ในอัตรา 50,000 บาท (นับแต่กฎกระทรวงฉบับนี้ ออกใช้ คือ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
ทั้งนี้ หากลูกจ้างเสียชีวิตระหว่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา 40,000 บาท
อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างเสียชีวิต โดยสาเหตุอื่นอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2564และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด