เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล Bangkok Ribbon Run ๒๐๑๗

เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน 

ได้นำไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ รวมทั้งบุตรของผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

เพื่อให้มีความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม

ณ Peppermint Bike Park & Mint Café เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx