การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2564 พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....

15 ก.ย. 2564 13:04 น. 106 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือนายทะเบียนในการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด