สภา มีมติ 282 เสียง รับหลักการของร่างกฎหมาย “ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญา จากเดิม 10 ปี แก้ไขเป็น 12 ปี” ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย

15 ก.ย. 2564 13:07 น. 576 ครั้ง

วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีมติ 282 เสียง จาก 284 เสียง รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้ยกร่างกฎหมาย มีหลักการและสาระสำคัญ คือ “ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญา จากเดิม 10 ปี แก้ไขเป็น 12 ปี” โดยเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 73 และมาตรา 74 ดังนี้
(1) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 “เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ ...”
(2) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 “เด็กอายุกว่า 12 ปีแต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการ ...”
ทั้งนี้ ในการเสนอร่างกฎหมาย ได้อาศัยเหตุผลทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็ก สถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนความสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กตามกลไกการทบทวนสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จะได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย และนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด