ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564  

16 ก.ย. 2564 09:45 น. 119 ครั้ง

  วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมกองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีประชุมทางไกล (Video Conference)ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ซึ่งมีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา กระทรวงยุติธรรม และกองบรรณาธิการภายในสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบใน 3 ประเด็น ได้แก่

  1. การแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม ตามคำสั่งสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ 69/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยเพิ่มเติมกองบรรณาธิการท่านใหม่ จำนวน 5 ท่าน

  2. ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 2 ซึ่งวารสารกระบวนการยุติธรรมได้ถูกจัดเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI โดยมีผลการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

  3. สรุปผลการจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม

  ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาย่อย (Sub-subject areas) ของวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยที่ประชุมกองบรรณาธิการได้พิจารณาคัดเลือกสาขาวิชาย่อยของวารสารกระบวนการยุติธรรม 5 สาขา ได้แก่ 1. Law สาขานิติศาสตร์ ,
2. Public Administration สาขารัฐประศาสนศาสตร์ , 3. Sociology and Political Science สาขาสังคมวิทยา และสาขารัฐศาสตร์ ,
4. General Social Sciences สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป และ5. Development สาขาด้านการพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมกับการพัฒนางานยุติธรรม การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวัตกรรมมาใช้ในงานยุติธรรม

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของวารสารกระบวนการยุติธรรม รวมถึงแนวทางในการคงคุณภาพของวารสารและพัฒนาวารสารกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด