กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 307 : ถ้าไม่อยากผิดกฎหมายควบคุมโควิด 19 อย่าทำ

16 ก.ย. 2564 14:03 น. 2,137 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ถ้าไม่อยากผิดกฎหมายควบคุมโควิด 19 อย่าทำ!

กระแสข่าวปลอมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด ป้องกันความตื่นตระหนกและ ง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รัฐจึงออกมาตรการบังคับใช้ "กฎหมายควบคุมโรคระบาดโควิด-19" โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปมาตรการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ มาให้ทราบ 4 ข้อ ได้แก่


1. กรณีโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธผู้ติดเชื้อ
จากข้อกำหนดที่ระบุว่าสถานพยาบาลต้องช่วยเหลือเยียวยา รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อให้พ้นจากอันตราย ถ้าในกรณีฝ่าฝืนไม่ช่วยเหลือเยียวยา หรือรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 มาตรา 33/1 มาตรา 36 มาตรา 66 รวมถึงอาจถูกสั่งให้ระงับ/ปฏิบัติให้ถูกต้อง/ปิดกิจการ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 มาตรา 48 มาตรา 50

2. กรณีไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ
กรณีที่พบผู้ติดเชื้อ/สงสัยว่าติดเชื้อต้องแจ้งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดส่วนกลางหรือในพื้นที่ ภายใน 3 ชั่วโมง หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือปกปิดไม่แจ้งข้อมูล มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 และมาตรา 50

3. กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กทม.
กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กทม. ต้องพิจารณาว่าเป็นการออกประกาศ/คำสั่ง โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออำนาจตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากผิดตามกฎหมายฉบับใดก็ให้รับโทษตามกฎหมายฉบับนั้น

4. กรณีปิดบังข้อมูล หรือ Timeline
ในการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสโรค ต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ประวัติการเดินทาง การทำงาน การสัมผัสผู้ติดเชื้อ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หากฝ่าฝืนแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนไม่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 55 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด