กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 308 : ผู้มีสิทธิขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

17 ก.ย. 2564 09:48 น. 265 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ผู้มีสิทธิขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน


ผู้มีสิทธิขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน ได้แก่
1. เจ้าของเดิม ในกรณีที่มีเจ้าของเดิมหลายคน เจ้าของเดิมคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิขอคืนได้
2. ทายาทของเจ้าของเดิมที่เสียชีวิต ทายาทนั้นต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้าของเดิมตามกฎหมาย ในกรณีที่มีทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกหลายคน ทายาทคนใดคนหนึ่งนั้นมีสิทธิขอคืนได้ แต่ในกรณีที่มีเจ้าของเดิมหลายคน เจ้าของเดิมคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ ทายาทของเจ้าของเดิมที่เสียชีวิตนั้น
จะขอคืนได้เมื่อมีหลักฐานแสดงได้ว่าเจ้าของเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่รับทราบการขอคืนหรือได้ร่วมขอคืนด้วย
หากผู้มีสิทธิประสงค์จะขอคืนที่ดิน สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ขค. 1 ภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลา 5 ปี ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้เสร็จสิ้น โดยการยื่นคำร้อง จะยื่น ณ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ หรือโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีการยื่นคำร้องโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าไม่มีแบบ ขค. 1 อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นคำร้องจะจัดพิมพ์ให้มีข้อความตรงตามแบบ ขค. 1 ก็ได้

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวงการขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด