สกธ. เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ครั้งที่ 3

17 ก.ย. 2564 10:04 น. 93 ครั้ง

  วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ
นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams (ครั้งที่ 3)

  ที่มาของการประชุม : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายเกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายประทีป เฉลิมภัทรกุล  นายวรรณชัย บุญบำรุง ร่วมเป็นกรรมการ และผู้แทนหน่วยงาน
จำนวน 3 หน่วยงานเข้าร่วมชี้แจง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย
รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมด้วย

  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลความจำเป็นของการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฯ รวมถึงประเด็นข้อสังเกตอื่น ๆ อาทิ การกระทบสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ , แนวทางการดำเนินงานของต่างประเทศ , รวมถึงความเหมาะสมของแนวทางการจัดให้มีกฎหมายที่คุ้มครองความปลอดภัยของสังคมเช่นเดียวกับหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ สมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญา หรือยกร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม่

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 23 กันยายน 2564

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด