ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายฯ (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 2/2564

17 ก.ย. 2564 20:58 น. 103 ครั้ง

  วันที่ 17 กันยายน 2564 พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญ โดยเรื่องที่เสนอ
ให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่อง

  1. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

  2. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 เมษายน 2564)

  ส่วนเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ การยกระดับศักดิ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า และให้ฝ่ายเลขาดำเนินการต่อไป รวมถึงให้ศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไร ไม่ว่าจะดำเนินการในแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือจะดำเนินการในแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ โดยจำเป็นต้องมีการหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งต้องมีการรายงานผลเพื่อทราบเป็นระยะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความเร่งด่วน
จึงจำเป็นต้องศึกษาให้มีความครอบคลุมและครบถ้วนที่สุด ร่วมไปถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตาม
คนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

  1. คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

  2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

  3. คณะอนุกรรมการบูรณาการภารกิจการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม

  ทั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) จะได้ดำเนินการในประเด็นตามที่ประชุมได้เห็นชอบ และดำเนินการจัดการประชุมในครั้งถัดไปในโอกาสต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด