การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการเเทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอฟ้อง ครั้งที่ 1/2564  

21 ก.ย. 2564 21:27 น. 96 ครั้ง

   วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการเเทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอฟ้อง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยพันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักกงานกิจการยุติธรรม นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้เเทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาหลักการและเเนวทางที่สำคัญในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ใน 2 ประเด็น ดังนี้

   1. หลักการและเหตุผลของการมีกฎหมายรองรับมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอการฟ้อง

   2. องค์ประกอบที่สำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

   1) ประเภทของความผิด

   2) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการชะลอการฟ้อง

   3) การถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

   4) การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการชะลอการฟ้อง

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการศึกษากฎหมายที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการชะลอการฟ้องและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงรูปแบบของร่างกฎหมายชะลอการฟ้องที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด