• Slide 0

ภารกิจของหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     (๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

     (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและ กระทรวง

     (๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

     (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560 09:59 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,346 คน