• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา ๒๑ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘  โดยมีหน่วยงานระดับกรมภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ดังนี้

๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒. กรมบังคับคดี

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560 10:00 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,082 คน