สกธ. ประสานความร่วมมือ ม.รังสิต ขับเคลื่อนมติ ครม. เรื่องกรอบการป้องกันอาชญากรรม- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สกธ. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม-การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม-การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

28 ก.ย. 2564 17:56 น. 110 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงแก่ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระบวนการยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม

  ทั้งนี้ ได้ร่วมหารือเพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนมติคณะ รัฐมนตรีในเรื่องกรอบการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไปในอนาคต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด