สกธ. เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ครั้งที่ 6

1 ต.ค. 2564 12:25 น. 89 ครั้ง

  วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams (ครั้งที่ 6) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจง โดยมี รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมด้วย

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้
ความรุนแรง พ.ศ. .... รายมาตรา ในหมวด 3 การเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ เช่น

  - มาตรา 22 เห็นควรกำหนดให้ชัดเจนว่า บทบาทหน้าที่ใครเป็นผู้ยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณา ซึ่งโดยหลักแล้วศาลอาจมีคำสั่งเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษก่อน หากศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ผล จึงใช้คำสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้
ฝ่ายเลขาฯ นำร่างมาตรา 19-22 ไปปรับปรุงใหม่

  - มาตรา 23 (1) เห็นควรตัดออก ส่วน (2)-(10) เสนอให้กำหนดระยะเวลาในแต่ละอนุโดยอาจเขียนเป็นบทกวาด เช่น ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 10 ปี

  - มาตรา 24 มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ นำไปปรับใหม่ หากเป็นกรณีที่ศาลมีคำสั่งเฝ้าระวังก่อนนักโทษเด็ดขาดพ้นโทษ ให้เสนอเมื่อใด

  - มาตรา 27 มาตรา 28 (ค้างการพิจารณา)

  - มาตรา 29 มอบหมายฝ่ายเลขาฯ นำไปปรับใหม่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด