กระทรวงยุติธรรมจับมือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเผยเเพร่สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....ไปสู่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

4 ต.ค. 2564 22:08 น. 174 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าหารือนายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายปกครองท้องที่ เพื่อร่วมหาเเนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ไปสู่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูเเลของกรมการปกครอง เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในระดับท้องที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สร้างความตระหนักรู้และความตื่นตัวต่อปัญหาการกระทำผิดซ้ำที่มีผลกระทบต่อประชาชนอีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจภัยอันตรายใกล้ตัวและรับรู้แนวทางการอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้พ้นโทษ ชุมชนและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน

     กรมการปกครอง ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับกรมคุมประพฤติและสำนักงานกิจการยุติธรรม มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ซึ่งในลำดับต่อไปกรมการปกครองจะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในระดับพื้นที่ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม และจะขยายผลในระดับในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปจะขอความร่วมมือสนับสนุนวิทยา มายังกระทรวงยุติธรรม จัดทำสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ไปสู่ผู้นำชุมชนและประชาชนในระดับท้องที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด