รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ์

8 มี.ค. 2560 10:47 น.

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ์