สกธ.ร่วมประชุม NIDA พิจารณากำหนดกรอบและโครง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)

11 ต.ค. 2564 18:02 น. 393 ครั้ง

  วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบและโครง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน เป็นผู้แทนนักวิจัย นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม โดยสรุปพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาส่วนที่สำคัญ คือ  (1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทราบกรอบการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง (2) ผลการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการยุติธรรม ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม (3) การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลจากผลการศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรมของไทยในอนาคต ตามกรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการพิจารณา นำไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรม และจัดทำกรอบแนวทางการแก้ไขและพัฒนาที่สำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ประกอบด้วยการยึดหลักนิติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมตามสิทธิของประชาชน , การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย , การบริหารและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล , การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและแก้ใขอาชญากรรมรูปแบบใหม่ , การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดบนหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน , การส่งเสริมแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และมาตรการทางเลือก , การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม , การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ , การจัดการข้อมูลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะผู้วิจัย เพื่อไปปรับปรุงและพัฒนากรอบการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) โดยมุ่งเน้นการยกระดับของแผนแม่บทฯ ในฐานะแผนระดับที่ 3 การประสานและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมทั้งทางอาญา ทางแพ่งและทางปกครอง ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด