กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 310 : การดำเนินการต่อผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี

12 ต.ค. 2564 13:21 น. 97 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : การดำเนินการต่อผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี


การดำเนินการต่อผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กให้รับตัวเด็กผู้กระทำความผิดไปดำเนินการ จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะรวบรวมและค้นหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับเด็กคนดังกล่าว และจัดให้มีการคุ้มครองด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นอาจทำโดยการว่ากล่าวตักเตือน หรือการกำหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือนำตัวเด็กไปคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 และพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 40 (3)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด