แผนที่ติดต่อหน่่วยงาน

8 มี.ค. 2560 11:33 น.

 

https://bit.ly/3EmsEE5

ที่อยู่  กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8

เลขที่ 404 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2141 5382 

หมายเลขโทรสาร : 0 2143 8279

e-mail : ia@moj.go.th