กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 313 : ความรับผิดทางอาญา

19 ต.ค. 2564 11:17 น. 1,411 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ความรับผิดทางอาญา


แม้ว่ากฎหมายจะให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเด็กหรือเยาวชนทำความผิดแล้วจะไม่ต้องรับผลของการกระทำนั้น เพียงแต่การรับบทลงโทษของเด็กและเยาวชนจะได้รับการตีความและพิจารณากฎเกณฑ์ข้อบังคับแตกต่างจากผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งนี้ กฎหมายยังได้แบ่งอายุและความรับผิดทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนไว้ต่างกัน โดยเด็กอายุ ไม่เกิน 10 ปี ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย ไม่ต้องรับโทษในการกระทำความผิดทางอาญา ส่วนเด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำความผิดนั้น อาจไม่ต้องรับโทษในการกระทำความผิดทางอาญาก็ได้ แต่ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยังสถานฝึกอบรม หรือองค์กร ที่ศาลเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำและดุลยพินิจของศาล ส่วนบุคคลที่อายุเกิน 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี กระทำความผิด ศาลอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่ง หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ก็ได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและดุลยพินิจของศาล

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด