สกธ. หารือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประสานงานภายใต้กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)

19 ต.ค. 2564 19:10 น. 155 ครั้ง

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางร่วมกับทางคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการประสานงานร่วมกันภายใต้กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ในประเด็นสำคัญดังนี้

  1) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม: โดยแผนแม่บทฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กพยช. ซึ่งขณะนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมกำลังจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน และจะเสนอ กพยช. เพื่อทราบในต้นเดือนธันวาคมต่อไป ซึ่งทางสำนักศาลยุติธรรมมีความยินดีที่จะนำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ดังกล่าว มาพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ของศาลยุติธรรม และบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมต่อไป

  2) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

  3) Data Exchange Center (DXC) : ทางสำนักงานศาลยุติธรรม มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน DXC ของสำนักงานกิจการยุติธรรม และจะผลักดันให้มีการใช้ระบบ DXC ให้มากขึ้น

  ทั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อให้บริการประชาชน โดยสามารถใช้กลไก กพยช./คณะอนุกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยไม่ก้าวล่วงดุลพินิจในการพิจารณาคดีหรือการบริหารจัดการคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด