กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 314 : หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

20 ต.ค. 2564 09:36 น. 3,540 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร


การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ปกติแล้วผลงานใดๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์โดยปริยาย การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการ เรียกว่า สัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงละเมิดลิขสิทธิ์


กรณีถูกละเมิดลิขสิทธิ์ควรดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการสร้างสรรค์หรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ์
2. ตัวอย่างสินค้าของแท้และตัวอย่างสินค้าที่เป็นของละเมิดลิขสิทธิ์
3. ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้มาเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้คนอื่นร้องทุกข์แทน
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลของเจ้าของหรือผู้รับมอบอำนาจ

ข้อมูลจาก : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด