กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 319 : เช็คก่อนโอน "การเปิดบัญชีรับเงินบริจาค" แบบไหนถูกกฎหมาย

28 ต.ค. 2564 15:14 น. 376 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : เช็คก่อนโอน "การเปิดบัญชีรับเงินบริจาค" แบบไหนถูกกฎหมาย


กรณีมีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาค ก่อนที่เราจะตัดสินใจบริจาคเงิน วิธีป้องกันด่านแรก คือ การขอดูใบอนุญาตเรี่ยไร ซึ่ง พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 กำหนดให้ผู้ทำการเรี่ยไรมีหน้าที่จะต้องแสดงใบอนุญาตทำการเรี่ยไรต่อเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมบริจาคให้มีสิทธิ์ในการตรวจดู เมื่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเรียกร้อง

ใบอนุญาตเรี่ยไร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- ประเภท ร.3 เป็นใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร โดยหัวหน้าหน่วยหรือประธานมูลนิธิเป็นคนขอ ในใบจะระบุว่าเรี่ยไรเพื่อวัตถุประสงค์ใด จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำการเรี่ยไร วันเวลาที่อนุญาตให้ทำการเรี่ยไรและวันหมดอายุ เป็นต้น
- ประเภท ร.4 เป็นใบอนุญาตให้ทำการเรี่ยไร จะระบุรายละเอียดที่อนุญาต ให้ทำการเรี่ยไร
ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเรี่ยไรโดยแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำการเรี่ยไร คนที่มาทำการเรี่ยไรแทนจะต้องมีรายชื่อในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาตทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นห้ามใช้สำเนาหรือถ่ายเอกสารสี


ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด