ประชุมกลุ่มสนทนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแนวทางเพื่อการจัดทำเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

29 ต.ค. 2564 18:17 น. 465 ครั้ง

  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสนทนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางเพื่อการจัดทำเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์และนำเสนอระบบการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยมีประเด็นหลักในการสนทนา ดังนี้

  1. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางลบ และทางบวกในการใช้งานระบบ ทั้ง มิติการเรียนรู้ของเด็ก มิติการสอนของครู มิติด้านนโยบายของผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก

  2. การนำเสนอระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามช่วงวัยทั้งนี้ จะนำความเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมไปพัฒนาแนวทางเพื่อการจัดทำเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด