ประชุมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)

29 ต.ค. 2564 18:20 น. 496 ครั้ง

  วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams (ครั้งที่ 9) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการที่ให้ความเห็นไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้ดำเนินการพิจารณารายมาตรา จำนวน 3 มาตรา ดังนี้

  - ร่างมาตรา 2/1 กำหนดการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ กับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 283 ทวิ มาตรา 284 มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 มาตรา 297 มาตรา 298 และมาตรา 313 หมวด 2 มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

  - ร่างมาตรา 13 กรณีศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ได้แก่ 1) มาตรการทางการแพทย์ และ 2) มาตรการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร รวมถึงการกำหนดประเด็นที่ศาลต้องคำนึงถึงหากจะมีคำสั่งดังกล่าว เช่น พฤติการณ์แห่งคดี สาเหตุการทำผิด โอกาสในการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น

  - ร่างมาตรา 14 คำสั่งให้ใช้มาตรการทางการแพทย์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ที่ต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อย 2 คน ซึ่งมาตรการทางการแพทย์ ในการบำบัดรักษา อาจรวมถึงการใช้ยาหรือสารเคมีได้ด้วย

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 กำหนดประชุมทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์ (จากเดิมวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี) อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักการและแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นเรื่องใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และมีความละเอียดอ่อนในด้านการบังคับใช้ และสิทธิมนุษยชน จึงยังคงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุม

  ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป (เบื้องต้น) ไว้ดังนี้ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 8 วันที่ 9 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. และจะได้เชิญผู้แทนจากกรมการแพทย์ เพื่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการแพทย์ และข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด