การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอฟ้อง ครั้งที่ 2/2564

1 พ.ย. 2564 15:16 น. 507 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอฟ้อง ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meetings พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

     ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการ แทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอการฟ้อง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 โดยไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

     ในวาระเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอแผนผังกระบวนการชะลอการฟ้อง เปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... (ร่างเดิม) กับ ร่างกฎหมายตามกระบวนการที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) หลักการและเหตุผลของร่างฯ
2) ประเภทและอัตราโทษของความผิด
3) ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการสั่งชะลอการฟ้องและการถ่วงดุล
4) การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการคุมประพฤติตามร่างฯ
5) การกำหนดช่วงเวลาที่จะให้อายุความสะดุดหยุดลงในขณะมีการชะลอการฟ้อง และการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนับระยะเวลาเวลาผัดฟ้องและฝากขัง
     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการศึกษาแนวความคิดทั้งของประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงนำความเห็นจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด