กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 321 : 7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย

2 พ.ย. 2564 15:44 น. 666 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : 7 วิธีสังเกตตู้น้ำหยอดเหรียญที่สะอาดปลอดภัย


ประชาชนที่ใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญ ควรสังเกต 7 จุดดังนี้
1. ตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิม
2. จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูล
3. ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่มีคราบสกปรก หรือฝุ่นละออง
4. หัวจ่ายน้ำต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับอาหาร เช่น สแตนเลส ไม่ควรเป็นท่อพลาสติก หรือสายยาง และต้องสะอาด ไม่เป็นตะไคร่ หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ
5. สีและกลิ่นของน้ำจะต้องไม่ผิดปกติ
6. ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงคำแนะนำการใช้งาน
7. มีสติ๊กเกอร์แสดงรายการตรวจสอบ หรือดูแลรักษาที่น่าเชื่อถือ ระบุชื่อบริษัทเจ้าของ ชื่อผู้ตรวจ วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน


ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมของกิจการดังกล่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดูแลรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่จะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด