กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 323 : ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง

4 พ.ย. 2564 14:45 น. 450 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ผู้ประกอบการต้องรู้ อาหารประเภทใดบ้างที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและภูมิปัญญาไทย ให้สามารถนำส่วนประกอบของกัญชาหรือ กัญชงมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ โดยการนำมาใช้เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ ทางอาหารเท่านั้น โดย ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้
 
1. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
2. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
3. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
4. เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน
5. อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 
ข้อมูลจาก : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง ข้อ 3

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด