สกธ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ศึกษา กำหนดแนวทางการออกแบบสถานที่ควบคุม คุมขัง ครั้งที่ 3 / 2564

5 พ.ย. 2564 14:23 น. 455 ครั้ง


  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ศึกษา กำหนดแนวทางการออกแบบสถานที่ควบคุม คุมขัง ครั้งที่ 3 / 2564 โดยมีนายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ เป็นประธานการประชุม และนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ผูัแทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

  ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบเรือนจำ (Prison design) ว่ามีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย และเห็นควรให้ความสำคัญกับประเด็น

  1) การออกแบบโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนชองผู้ต้องขัง  เช่น ในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ใช้สอย และพี้นที่นอนของผู้ต้องขัง

  2) การออกแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหา (Pain Point) ของเรือนจำรูปแบบเดิม เช่น การปรับรูปแบบเรือนนอนเพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังเสียชีวิต
ในเรือนจำ การออกแบบแดนกักโรค และการแยกผู้ต้องขังเด็ดขาด และผู้ต้องขังระหว่างออก จากกัน เป็นต้น

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการออกแบบสถานที่ควบคุม/ คุมขังของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ร่วมหารือแนวทางในการนำข้อเสนอแนะระยะสั้นของคณะกรรมการฯ มาปรับใช้กับเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ที่จะได้มีการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์  และการขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า ในส่วนของแบบเรือนจำทั้ง 2 แห่ง ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลางนั้น อาจไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากจะใช้เวลามาก และอาจไม่ทันต่อความต้องการใช้งานเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ จึงจะดำเนินการแก้ไขเฉพาะในส่วนที่สามารถแก้ไขได้ในกระบวนการบริหารสัญญา

  ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อพิจารณาข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำบันทึกสรุปการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอต่อ ปยธ. เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด