การลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

การลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

สร้างความรู้กฎหมายยาเสพติดใหม่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อการเผยแพร่ประชาชน ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ