การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2564

8 พ.ย. 2564 11:25 น. 469 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม CiscoWebex Meetings สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

  ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 7 ชุด 21 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดฯ ในชุดที่ 1 การส่งเสริมการสร้างการรับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐานให้กับประชาชน (Rights and legal knowledge) (ตัวชี้วัด R1) ชุดที่ 2 การควบคุมอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ (Effective crime control) (ตัวชี้วัด E1 - E2) และชุดที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance justice) (ตัวชี้วัด G1 - G11)

  โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเพิ่มเติมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และปรับปรุงรายละเอียดและการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดฯ ตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ และให้นำเสนอคณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมกับการพิจารณาชุดตัวชี้วัดที่เหลืออีก 4 ชุดตัวชี้วัด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด