การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2564

8 พ.ย. 2564 12:15 น. 503 ครั้ง


  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผอ.สกธ.ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช.เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Cisco Webex meeting

  ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม กพยช. ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีกำหนดจะประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2564​ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดประเด็นวาระที่สำคัญเพื่อเสนอกพยช. พิจารณา ประกอบด้วย

  1) ร่าง พ.ร.บ. ประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....

  2) ร่าง พ.ร.บ. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 

3) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566-2569 และ

  4) ร่างรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 กพยช.

  นอกจากนี้ ได้กำหนดประเด็นวาระเพื่อเสนอ กพยช. รับทราบ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนแม่บทฉบับที่ 4 การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 และผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ การพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ด้วยวิธีการออนไลน์ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยด้านลดการกระทำผิดซ้ำสู่การปฏิบัติ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด