สกธ. ผลักดันร่างกฎหมายปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญา จาก 10 ปีเป็น 12 ปี เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฏร

8 พ.ย. 2564 12:17 น. 469 ครั้ง

  สืบเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้ยกร่างกฎหมาย มีหลักการและสาระสำคัญในการ “ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญา จากเดิม 10 ปี แก้ไขเป็น 12 ปี” โดยเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 73 และมาตรา 74

  ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ในฐานะผู้แทนของกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯ ยังได้แต่งตั้งให้ นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ด้วยนั้น

  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2564 และมีมติปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้เข้าร่วมชี้แจง ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ตลอดจนลงพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการสงเคราะห์คุ้มครอง

  โดยผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯของคณะกรรมาธิการดังกล่าว จะได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าของร่างกฎหมายที่สำนักงานกิจการยุติธรรมมุ่งมั่นตั้งใจและผลักดันเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

  สวพ. จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บรรยากาศการประชุมและการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด