กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 327 : หลักประกันของนายจ้าง

15 พ.ย. 2564 16:09 น. 171 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : หลักประกันของนายจ้าง

ให้นายจ้างผู้ประสงค์นำคนต่างด้าวจากต่างประเทศมาทำงาน ในประเทศ วางหลักประกันต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นเงินสด หรือพันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ในอัตรา 1,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน โดยสามารถวางหลักประกัน ได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของนายจ้าง ดังต่อไปนี้

  1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
  2. ในจังหวัดอื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  3. สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2564 และ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด